Zapytanie ofertowe na stanowiska eksperckie w związku z realizacją projektu "Aktywizacyjny triatlon” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Horbaczyk   
środa, 17 sierpnia 2016 08:40

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer 1/CPE/FK/2016

(zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Zapytanie ofertowe na stanowiska eksperckie

w związku z realizacją projektu "Aktywizacyjny triatlon”

(kod CPV 73.11.00.00; 73.00.00.00; 80.00.00.00; 80.40.00.00; 80.50.00.00)1. Zamawiający:

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Krzyżowa 7

58-112 Grodziszcze

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 I Objęcie stanowiska:

 a) ekspert ds współpracy ponadnarodowej

(kod CPV 73.11.00.00; 73.00.00.00; 80.00.00.00; 80.40.00.00; 80.50.00.00)

 II Czas trwania umowy określa się od 1.09.2016 do 30.06.2018. przy czym zapisy wniosku o dofinansowanie wskazują na zatrudnienie eksperta na cały okres realizacji projektu, czyli na 24 miesiące, w tym rozpoczęcie pracy miało nastąpić w lipcu 2016 roku. W związku z przesunięciem terminu podpisania umowy o dofinansowanie nastąpi zatrudnienie od września 2016 roku, a zakres obowiązków eksperta wzrośnie w pierwszym okresie realizacji zadania nr 1.

III Szczegółowy opis realizacji zamówienia:

Praca na stanowisku: ekspert ds współpracy ponadnarodowej w wymiarze 1/3 etatu. Zapisy wniosku o dofinansowanie wskazują na zatrudnienie eksperta na cały okres realizacji projektu, czyli na 24 miesiące, w tym rozpoczęcie pracy miało nastąpić w lipcu 2016 roku. W związku z przesunięciem terminu podpisania umowy o dofinansowanie nastąpi zatrudnienie od września 2016 roku, a zakres obowiązków eksperta wzrośnie w pierwszym okresie realizacji zadania nr 1.

 Zakres obowiązków na stanowisku:

- przeprowadzanie na potrzeby projektu niezbędnych analiz dot. modeli współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych

- przeprowadzenie na potrzeby projektu niezbędnej oceny sytuacji dot. możliwości prawnych, dot. współpracy w obszarze swoich kompetencji instytucji z obszaru rynku pracy, edukacji i aktywizacji społecznej i zawiązywania przez nie sieci współpracy ponadsektorowych

- przeprowadzanie na potrzeby projektu niezbędnych analiz dot. zapotrzebowania i oczekiwań instytucji zajmujących się aktywizacją edukacyjną, zawodową oraz społeczna w szczególności osób młodych, dot. m.in. możliwości tworzenia partnerstw na rzecz realizowania wspólnej polityki aktywizacyjnej i możliwości tworzenia wspólnych zespołów zadaniowych

- wypracowanie standardu współpracy instytucji działających w obszarze aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej osób młodych, w tym pozostających bez zatrudnienia

- stworzenie zasad tworzenia wspólnych zespołów zadaniowych na potrzeby realizacji działań aktywizujących osoby młode

- przygotowanie partnerów do zawiązania partnerstwa ponadsektorowego (na bazie poznanego modelu niemieckiego, z wykorzystaniem idei przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, idei dobra wspólnego,)

- merytoryczne zaangażowanie w zadania związane z zaadaptowaniem narzędzia, dostosowaniem jego wersji do realiów polskich, bez konieczności wprowadzania zmian legislacyjnych, przygotowaniem i opracowaniem materiałów do publikacji w zakresie tematycznym modelu współpracy międzysektorowej

- przygotowanie treści rekomendacji dot. zaadaptowanego narzędzia i zasad budowania partnerstw (w tym realizacji zadań i wspólnych projektów) w oparciu o doświadczenia partnera ponadnarodowego i z wykorzystaniem modelu partnerstw współpracy ponadnarodowej w zakresie tematycznym współpracy międzysektorowej

- przygotowanie treści szkoleniowych dot. informacji nt. modelu tworzenia współpracy międzysektorowej MWM, którego celem będą działania w obszarze aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej grupy NEET

- dokonywanie niezbędnych korekt wynikających z konsultacji merytorycznych z pozostałymi ekspertami oraz pracownikami merytorycznymi projektu

- współpraca z koordynatorem ekspertów

- uczestnictwo w posiedzeniach grup eksperckich

- uczestnictwo w wizytach studyjnych


3. Warunki udziału w postępowaniu:

Kryteria dostępu do postępowania:

a) Wyższe wykształcenie (poświadczone kserokopią dyplomu)

b) Doświadczenie zawodowe w pracy projektowej (minimum 3 letnie doświadczenie w pracy przy projektach unijnych współfinansowanych z EFS) (poświadczone zapisami w CV)

c) Współpraca z międzynarodowymi instytucjami lub instytucjami zajmującymi się projektami międzynarodowymi (poświadczone zapisami w CV oraz możliwe dołączenie referencji)

d) Doświadczenie we współpracy w projektach międzynarodowych (poświadczone zapisem w CV).


4. Kryteria oceny oferty

 a) cena

b) doświadczenie

 

5. Waga punktowa przypisana do kryteriów:

 a) cena – 85 % (najtańsza oferta podzielona przez ofertę Oferenta pomnożona przez 85 %)

b) doświadczenie 15 % (jeden projekt międzynarodowy 1 pkt, dwa projekty 2 pkt, powyżej 2 projektów 3 punkty)


6. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę na stanowisko eksperta ds adaptacji narzędzia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną należy przygotować w formie pisemnej .

2. Oferta powinna zawierać:

a) Opis doświadczenia oferenta z tematyki, której dotyczy zapytanie ofertowe;

b) CV z opisem doświadczeń wskazanych przez oferenta

c) Cena: cena brutto (koszt za godzinę pracy). Cena może podlegać negocjacjom przed zawarciem umowy.

 

7. Miejsce i sposób złożenia oferty

Oferty należy dostarczyć do Biura Projektu w wybrany z 4 sposobów:

1) drogą elektroniczną (skan) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – oryginały należy dostarczyć pocztą tradycyjną;

2) faksem na numer 74 8500305 – oryginały należy dostarczyć pocztą tradycyjną;

3) osobiście na adres Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze

4) przesłać pocztą lub kurierem na adres Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze


8. Termin złożenia oferty

 1.09.2016 r. do godziny 12.30.


 9. Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

 2.09.2016 r. po godzinie 13:00.


10. Informacje dotyczące zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

posiadają niezbędną wiedzę i udokumentowane doświadczenie (udokumentowane stosownymi zapisami w CV, referencjami)

oświadczą zgodnie z prawdą, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie o umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe;

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności.


11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Jeśli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się

od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


12. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z postępowania wykluczone są osoby lub podmioty powiązane z oferentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli.

 Zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR i EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


13. Kontakt z Zamawiającym:

 Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze

Tamara Chorąży, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 571 203 532
Poprawiony: środa, 17 sierpnia 2016 09:13